Etický kodex portálu UKáčko.cz

Tento soubor pravidel platí pro všechny členy redakce portálu UKáčko.cz. Dodržování stanovených standardů je základní podmínkou práce pro UKáčko.cz a zároveň závazkem vůči našim čtenářům.

1. Povinností každého redaktora portálu UKáčko.cz je poskytovat čtenáři pravdivé, přesné a nezkreslené informace.

2. Pokud je zřejmé, že UKáčko.cz přece jen zveřejnilo informace nepravdivé, zkreslené či zavádějící, neprodleně učiní jejich opravu.

3. Redaktoři musí podávat čtenářům informace opřené o ověřitelné údaje. Subjektivní hodnocení redaktora není ve zpravodajských článcích přípustné.

4. Redaktoři se ve svých článcích vyhýbají jakýmkoliv předsudkům a pejorativním výrazům ve spojení s rasou, národností, pohlavím, náboženským vyznáním, politickým přesvědčením, sexuální orientací či profesním a společenským zařazením.

5. Redaktoři mají právo chránit své zdroje informací, pokud si to zdroje přejí. Zároveň však mají povinnost na požádání zdroj informací oznámit vedení redakce.

6. Každý článek, jehož zveřejnění by mohlo být spojeno s rizikem žaloby nebo jiným sporem, je autor a editor povinen před uveřejněním konzultovat se šéfredaktorem, případně i s právním poradcem UK media.

7. Redaktoři se snaží vyhýbat se použití nevhodných prostředků pro získávání informací, pouze ve výjimečných případech, kdy nelze závažnou informaci získat jinak, nemusí redaktor uvést účel za jakým informace získává ani dotazovanému sdělovat svou pozici. Takový postup je však vhodné předem prodiskutovat se šéfredaktorem.

8. Při e-mailové komunikaci redaktoři využívají pracovní e-mailovou schránku na @ukmedia.cz a podpisový vzor tak, aby bylo příjemci zřejmé, že svou odpověď poskytuje médiu, nikoli studentovi osobně. Dotazovaný odesláním odpovědi na redakční e-mail dává automaticky svolení s tím, že jeho reakce může být publikována kterýmkoli médiem vydavatelství UK media.

9. Redaktoři nesmějí využívat ke svému vlastnímu prospěchu informace, které získávají při své práci, před jejich oficiálním zveřejněním. Takové informace ani nesmějí poskytnout před tímto zveřejněním nikomu dalšímu.

10. Redaktoři nesmějí psát o organizacích, projektech a akcích, v nichž mají oni sami nebo osoby jim blízké aktivní účast.

11. Pokud redaktorovi hrozí při výkonu práce pro UKáčko.cz jakýkoliv konflikt zájmů, je povinen předem s touto skutečností seznámit šéfredaktora a takové práci se vyhnout. Jakákoliv občanská či politická angažovanost nesmí být v rozporu se zásadou nezávislosti portálu a nesmí poškozovat jeho dobrou pověst.

12. Práce pro jiná média, pokud nejde o činnost vyžádanou vedením redakce, musí být předem projednána se šéfredaktorem. Taková činnost nesmí nijak ohrozit či oslabit UKáčko.cz. Pokud je to možné, uvádí redaktor informaci, že je členem redakce portálu UKáčko.cz. Povinnost oznamovat práci pro jiné médium se netýká osobních stránek či blogů.

13. Redaktorům je zakázáno podílet se na přípravě PR článků, inzertních článků a reklamních kampaní ve prospěch jiné organizace než UK media.

14. Redaktor nesmí přijímat výhody, které mu jsou nabízeny z titulu jeho práce. Výjimkou jsou pouze věci zanedbatelné hodnoty, například drobné reklamní předměty či občerstvení.

15. Pozvání na akce pořádané soukromými subjekty lze přijmout pouze za předpokladu, že je pořadatel výslovně upozorněn na to, že redakce si nadále zachová nestrannost a že se v důsledku návštěvy v žádném případě nezavazuje k tomu, že bude informovat v jeho prospěch. Pokud článek vznikl za významného finančního přispění třetí strany, musí být tato skutečnost uvedena na konci článku.

16. Všichni členové redakce se musí řídit platnými zákony České republiky, zejména pak autorskoprávními předpisy a zvyklostmi. Respektují práci ostatních médií a v případě přebírání informace vždy uvádí jejich zdroj v článku.

17. Při své práci jsou členové redakce reprezentanty portálu UKáčko.cz a Občanského sdružení UK media. Jejich vystupování nesmí poškozovat dobrou pověst portálu ani sdružení.

18. Členové portálu UKáčko.cz zachovávají loajalitu redakci i vydavatelství UK media, zejména neposkytují třetím osobám žádné informace o vykonávané či plánované práci a záměrech redakce.