Podmínky soutěže

Tyto obecné podmínky upravují vybrané druhy soutěží na portálu UKáčko.cz. Další informace vyžadované právním řádem ČR (např. doba trvání soutěže) jsou uvedeny vždy individuálně přímo u každé soutěže.

Organizátor soutěže:
o.s. UK media – Portál UKáčko.cz
se sídlem U Kříže 661/8, Praha 5, 158 00
IČ: 28553322
(dále jen „organizátor“)

Termín konání soutěže, podmínky účasti v soutěži
jsou uvedeny vždy u každé akce zvlášť

Práva a povinnosti organizátora:
Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní veškeré stanovené podmínky. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

Soutěže se nesmí zúčastnit členové o.s. UK media, tj. členové jednotlivých redakcí a Centrály UK media, pokud není uvedeno jinak.

Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži či uplatněním výher ani za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím České pošty. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí na písemnou žádost soutěžícího organizátor reklamační řízení se zasilatelem. Organizátor rovněž nenese odpovědnost za nahodilou a dočasnou nedostupnost svých www stránek a z toho plynoucí nemožnosti soutěžícího se řádně soutěže účastnit.

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Práva a povinnosti soutěžícího:
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že zadavatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, příjmení a dále pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech zadavatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením jím vyplněných údajů do databáze o.s. UK media, respektive jejích redakcí či organizačních složek, a s jejich následným zpracováním a využití pro marketingové účely pořadatele, včetně zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 10 let. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně dopisem zaslaným na adresu pořadatele odvolat.